Naučte se vyprávět

... abyste mohli ještě lépe pečovat o vztahy ve třídě a s žáky, učit v souvislostech, využívat v procesu učení emoce k lepšímu zapamatování, rozvíjet s žáky v kterémkoliv předmětu i slovní zásobu, schopnost empatie, představivost, fantazii. Nabízím dvojí typ kurzů.


Kurz pro pedagogický sbor - připravím pro pedagogy z jedné školy kurz zaměřený na práci s příběhy ve škole. Může být zaměřen na trénink vypravěčských dovedností, na nácvik vyprávění konkrétního příběhu významného pro školu, na vyhledávání příběhů a jejich zpracování pro vámi zadané účely (např. projektový den) a mnoho dalších možností.

Otevřený kurz pro pedagogy - specificky zaměřený kurz s výstupem pro okamžité použití ve výuce vybraných předmětů. Vyberte si z aktuální nabídky Otevřené kurzy.

 

Kontakt

MgA. Martin Hak 774 331 754 martin.hak@seznam.cz